Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 19. oktobrī

2007. gada 23. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 19. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 126 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 141.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 95.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.9 mljrd. euro (līdz 638.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.8 mljrd. euro (līdz 54.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 17.4 mljrd. euro (līdz 435.3 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 17. oktobrī galvenajai refinansēšanas operācijai 218 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 171 mljrd. euro apmērā. Trešdien, 2007. gada 17. oktobrī likviditāti samazinošai precizējošajai operācijai, kas tika veikta, piesaistot noguldījumus ar noteiktu termiņu 30 mljrd. euro apmērā, pienāca dzēšanas termiņš.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā 0.3 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 8.8 mljrd. euro (līdz 192.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 185,849 −126
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 146,648 3,245
2.1 SVF debitoru parādi 9,302 −56
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 137,346 3,301
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20,538 −2,814
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,020 829
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,020 829
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 436,005 −47,001
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 171,000 −47,001
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 265,004 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 15,155 62
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 95,791 −849
8 Valdības parāds euro 37,122 0
9 Pārējie aktīvi 295,199 6,863
Kopā aktīvi 1,249,327 −39,791
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 638,698 −1,912
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 193,512 −38,445
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 192,790 −8,836
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 708 392
2.3 Termiņnoguldījumi 0 −30,001
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 14 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 141 2
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 61,634 −2,881
5.1 Saistības pret valdību 54,379 −2,763
5.2 Pārējās saistības 7,255 −118
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 25,153 125
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 336 43
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,667 569
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 19,667 569
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,398 0
10 Pārējās saistības 104,833 2,707
11 Pārvērtēšanas konti 131,060 0
12 Kapitāls un rezerves 68,895 1
Kopā pasīvi 1,249,327 −39,791

Kontaktinformācija presei