Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 19. oktoober 2007

23. oktoober 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

19. oktoobril 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 126 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 141,8 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,8 miljardi euro võrra 95,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,9 miljardi euro võrra 638,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 2,8 miljardi euro võrra 54,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 17,4 miljardi euro võrra 435,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 17. oktoobril 2007 möödus 218 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 171 miljardit eurot. Kolmapäeval, 17. oktoobril 2007 möödus tähtajaliste hoiuste kogumisena teostatud likviidsust vähendava peenhäälestusoperatsiooni (väärtusega 30 miljardit eurot) tähtaeg.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 8,8 miljardi euro võrra 192,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 185 849 −126
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 146 648 3 245
2.1 Nõuded RVFle 9 302 −56
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 137 346 3 301
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 20 538 −2 814
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 020 829
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 020 829
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 436 005 −47 001
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 171 000 −47 001
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 265 004 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 15 155 62
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 95 791 −849
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 122 0
9 Muud varad 295 199 6 863
Varad kokku 1 249 327 −39 791
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 638 698 −1 912
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 193 512 −38 445
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 192 790 −8 836
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 708 392
2.3 Tähtajalised hoiused 0 −30 001
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 14 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 141 2
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 61 634 −2 881
5.1 Valitsussektor 54 379 −2 763
5.2 Muud kohustused 7 255 −118
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 25 153 125
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 336 43
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 19 667 569
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 19 667 569
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 398 0
10 Muud kohustused 104 833 2 707
11 Ümberhindluskontod 131 060 0
12 Kapital ja reservid 68 895 1
Kohustused kokku 1 249 327 −39 791

Kontaktandmed