Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 19. oktobra 2007

23. oktober 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 19. oktobra 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 126 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki sta jo izvedli dve centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 141,8 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,8 milijarde EUR na 95,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,9 milijarde EUR na 638,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 2,8 milijarde EUR na 54,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 17,4 milijarde EUR na 435,3 milijarde EUR. V sredo, 17. oktobra 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 218 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 171 milijard EUR. V sredo, 17. oktobra 2007, je zapadla operacija finega uravnavanja za umikanje likvidnosti v obliki zbiranja vezanih vlog v višini 30 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,7 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 8,8 milijarde EUR na 192,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 185.849 −126
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 146.648 3.245
2.1 Terjatve do MDS 9.302 −56
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 137.346 3.301
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 20.538 −2.814
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.020 829
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.020 829
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 436.005 −47.001
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 171.000 −47.001
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 265.004 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 15.155 62
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 95.791 −849
8 Dolg širše države v EUR 37.122 0
9 Druga sredstva 295.199 6.863
Skupaj sredstva 1.249.327 −39.791
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 638.698 −1.912
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 193.512 −38.445
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 192.790 −8.836
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 708 392
2.3 Vezane vloge 0 −30.001
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 14 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 141 2
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 61.634 −2.881
5.1 Širša država 54.379 −2.763
5.2 Druge obveznosti 7.255 −118
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 25.153 125
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 336 43
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 19.667 569
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 19.667 569
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.398 0
10 Druge obveznosti 104.833 2.707
11 Računi prevrednotenja 131.060 0
12 Kapital in rezerve 68.895 1
Skupaj obveznosti 1.249.327 −39.791

Stiki za medije