Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 19. říjnu 2007

23. října 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 19. října 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 126 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,2 mld. EUR na 141,8 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) se snížil o 0,8 mld. EUR na 95,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,9 mld. EUR na 638,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 2,8 mld. EUR na 54,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 17,4 mld. EUR na 435,3 mld. EUR. Ve středu 17. října 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 218 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 171 mld. EUR. Ve středu 17. října 2007 byla splatná operace jemného doladění k absorbování likvidity v podobě příjmu termínovaných vkladů o objemu 30 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (podobně jako v předchozím týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,7 mld. EUR (na rozdíl od 0,3 mld. EUR uložených během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 8,8 mld. EUR na 192,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 185 849 −126
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 146 648 3 245
2.1 Pohledávky za MMF 9 302 −56
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 137 346 3 301
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 538 −2 814
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 020 829
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 020 829
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 436 005 −47 001
5.1 Hlavní refinanční operace 171 000 −47 001
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 265 004 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 15 155 62
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 95 791 −849
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 122 0
9 Ostatní aktiva 295 199 6 863
Aktiva celkem 1 249 327 −39 791
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 638 698 −1 912
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 193 512 −38 445
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 192 790 −8 836
2.2 Vkladová facilita 708 392
2.3 Termínované vklady 0 −30 001
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 14 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 141 2
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 61 634 −2 881
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 54 379 −2 763
5.2 Ostatní závazky 7 255 −118
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 25 153 125
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 336 43
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 19 667 569
8.1 Vklady a ostatní závazky 19 667 569
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 398 0
10 Ostatní pasiva 104 833 2 707
11 Účty přecenění 131 060 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 895 1
Pasiva celkem 1 249 327 −39 791

Kontakty pro média