Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 19 октомври 2007 г.

23 октомври 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 126 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 19 октомври 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) намалява с 0,2 млрд. EUR до 141,8 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 0,8 млрд. EUR до 95,8 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) намаляват с 1,9 млрд. EUR до 638,7 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 2,8 млрд. EUR до 54,4 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление със 17,4 млрд. EUR до 435,3 млрд. EUR. На 17 октомври 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 218 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 171 млрд. EUR. На 17 октомври 2007 г., сряда, настъпи падежът на операция за фино регулиране за изтегляне на ликвидност под формата на набиране на срочни депозити на стойност 30 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,7 млрд. EUR (при 0,3 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 8,8 млрд. EUR до 192,8 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 185 849 −126
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 146 648 3 245
2.1 Вземания от МВФ 9 302 −56
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 137 346 3 301
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 20 538 −2 814
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 17 020 829
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 020 829
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 436 005 −47 001
5.1 Основни операции по рефинансиране 171 000 −47 001
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 265 004 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 0
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 15 155 62
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 95 791 −849
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 122 0
9 Други активи 295 199 6 863
Общо активи 1 249 327 −39 791
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 638 698 −1 912
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 193 512 −38 445
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 192 790 −8 836
2.2 Депозитно улеснение 708 392
2.3 Срочни депозити 0 −30 001
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 14 0
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 141 2
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 61 634 −2 881
5.1 Сектор „Държавно управление“ 54 379 −2 763
5.2 Други задължения 7 255 −118
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 25 153 125
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 336 43
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 667 569
8.1 Депозити, салда и други задължения 19 667 569
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 398 0
10 Други задължения 104 833 2 707
11 Сметки за преоценка 131 060 0
12 Капитал и резерви 68 895 1
Общо пасиви 1 249 327 −39 791

Данни за контакт за медиите