Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 31 август 2007 г.

4 септември 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 25 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 31 август 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) остава почти непроменена - 145,5 млрд. EUR.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от eурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,9 млрд. EUR до 93,3 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 1,1 млрд. EUR до 637,2 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 9,4 млрд. EUR до 65,4 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 65,1 млрд. EUR до 399,8 млрд. EUR. На 29 август 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 275 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 210 млрд. EUR. На 30 август 2007 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 50 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 50 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. EUR при 0,2 млрд. EUR през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,3 млрд. EUR, при приблизително същата стойност през предходната седмица.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 76,8 млрд. EUR до 132,3 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 172 000 −25
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 144 162 710
2.1 Вземания от МВФ 9 690 2
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 134 472 708
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 385 1 486
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 17 458 −665
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 458 −665
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 400 116 −65 087
5.1 Основни операции по рефинансиране 209 998 −65 001
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 190 001 −1
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 110 −92
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 7 7
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 11 825 −1 002
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 93 275 939
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 145 −3
9 Други активи 255 168 4 297
Общо активи 1 157 534 −59 350
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 637 187 1 090
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 132 614 −76 739
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 132 296 −76 759
2.2 Депозитно улеснение 318 20
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 189 −2
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 73 187 9 657
5.1 Сектор „Държавно управление“ 65 374 9 372
5.2 Други задължения 7 813 285
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 20 859 1 342
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 134 −74
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 410 2 280
8.1 Депозити, салда и други задължения 19 410 2 280
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 517 0
10 Други задължения 82 536 3 024
11 Сметки за преоценка 117 010 0
12 Капитал и резерви 68 891 72
Общо пасиви 1 157 534 −59 350

Данни за контакт за медиите