Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 31. augustā

2007. gada 4. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 31. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 25 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (145.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 93.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.1 mljrd. euro (līdz 637.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 9.4 mljrd. euro (līdz 65.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 65.1 mljrd. euro (līdz 399.8 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 29. augustā galvenajai refinansēšanas operācijai 275 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 210 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2007. gada 30. augustā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 50 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 50 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 76.8 mljrd. euro (līdz 132.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 172,000 −25
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 144,162 710
2.1 SVF debitoru parādi 9,690 2
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 134,472 708
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26,385 1,486
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,458 −665
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,458 −665
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 400,116 −65,087
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 209,998 −65,001
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 190,001 −1
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 110 −92
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 7 7
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 11,825 −1,002
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 93,275 939
8 Valdības parāds euro 37,145 −3
9 Pārējie aktīvi 255,168 4,297
Kopā aktīvi 1,157,534 −59,350
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 637,187 1,090
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 132,614 −76,739
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 132,296 −76,759
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 318 20
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 189 −2
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 73,187 9,657
5.1 Saistības pret valdību 65,374 9,372
5.2 Pārējās saistības 7,813 285
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,859 1,342
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 134 −74
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,410 2,280
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 19,410 2,280
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,517 0
10 Pārējās saistības 82,536 3,024
11 Pārvērtēšanas konti 117,010 0
12 Kapitāls un rezerves 68,891 72
Kopā pasīvi 1,157,534 −59,350

Kontaktinformācija presei