Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 31. augustu 2007

4. septembra 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 31. augusta 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 25 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa takmer nezmenila a predstavuje 145,5 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,9 mld. EUR na 93,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 1,1 mld. EUR na 637,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 9,4 mld. EUR na 65,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 65,1 mld. EUR na 399,8 mld. EUR. V stredu 29. augusta 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 275 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 210 mld. EUR. Vo štvrtok 30. augusta 2007 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod v objeme 50 mld. EUR a bol uzavretý nový v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,3 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 76,8 mld. EUR na 132,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 172 000 −25
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 144 162 710
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 690 2
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 134 472 708
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 385 1 486
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 458 −665
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 458 −665
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 400 116 −65 087
5.1 Hlavné refinančné obchody 209 998 −65 001
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 190 001 −1
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 110 −92
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 7 7
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 11 825 −1 002
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 93 275 939
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 145 −3
9 Ostatné aktíva 255 168 4 297
Úhrn aktív 1 157 534 −59 350
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 637 187 1 090
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 132 614 −76 739
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 132 296 −76 759
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 318 20
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 189 −2
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 73 187 9 657
5.1 Verejná správa 65 374 9 372
5.2 Ostatné záväzky 7 813 285
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 859 1 342
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 134 −74
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 19 410 2 280
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 19 410 2 280
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 517 0
10 Ostatné pasíva 82 536 3 024
11 Účty precenenia 117 010 0
12 Kapitál a rezervy 68 891 72
Úhrn pasív 1 157 534 −59 350

Kontakt pre médiá