Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 31 augustus 2007

4 september 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 31 augustus 2007 was de daling van EUR 25 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 145,5 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,9 miljard naar EUR 93,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,1 miljard naar EUR 637,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 9,4 miljard naar EUR 65,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 65,1 miljard naar EUR 399,8 miljard. Op woensdag 29 augustus 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 275 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 210 miljard verrekend. Op donderdag 30 augustus 2007 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 50 miljard, en werd een nieuwe van EUR 50 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,3 miljard bedroeg, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 76,8 miljard naar EUR 132,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 172.000 −25
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 144.162 710
2.1 Vorderingen op het IMF 9.690 2
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 134.472 708
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.385 1.486
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.458 −665
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.458 −665
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 400.116 −65.087
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 209.998 −65.001
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 190.001 −1
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 110 −92
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 7 7
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 11.825 −1.002
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 93.275 939
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.145 −3
9 Overige activa 255.168 4.297
Totaal activa 1.157.534 −59.350
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 637.187 1.090
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 132.614 −76.739
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 132.296 −76.759
2.2 Depositofaciliteit 318 20
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 189 −2
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 73.187 9.657
5.1 Overheid 65.374 9.372
5.2 Overige verplichtingen 7.813 285
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.859 1.342
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 134 −74
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.410 2.280
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 19.410 2.280
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.517 0
10 Overige passiva 82.536 3.024
11 Herwaarderingsrekeningen 117.010 0
12 Kapitaal en reserves 68.891 72
Totaal passiva 1.157.534 −59.350

Contactpersonen voor de media