Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 31 augusti 2007

4 september 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 31 augusti 2007 motsvarade minskningen på 25 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var i stort sett oförändrad på 145,5 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 93,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,1 miljarder EUR till 637,2  miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 9,4  miljarder EUR till 65,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 65,1 miljarder EUR till 399,8 miljarder EUR. Onsdagen den 29 augusti 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 275 miljarder EUR och ersattes med en ny på 210 miljarder EUR. Torsdagen den 30 augusti 2007 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 50 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,2 föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,3 miljarder EUR, ungefär som föregående vecka.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 76,8 miljarder EUR till 132,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 172.000 −25
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 144.162 710
2.1 Fordringar på IMF 9.690 2
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 134.472 708
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.385 1.486
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.458 −665
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.458 −665
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 400.116 −65.087
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 209.998 −65.001
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 190.001 −1
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 110 −92
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 7 7
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 11.825 −1.002
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 93.275 939
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.145 −3
9 Övriga tillgångar 255.168 4.297
Summa tillgångar 1.157.534 −59.350
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 637.187 1.090
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 132.614 −76.739
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 132.296 −76.759
2.2 Inlåningsfacilitet 318 20
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 189 −2
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 73.187 9.657
5.1 Offentliga sektorn 65.374 9.372
5.2 Övriga skulder 7.813 285
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 20.859 1.342
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 134 −74
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 19.410 2.280
8.1 Inlåning och övriga skulder 19.410 2.280
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.517 0
10 Övriga skulder 82.536 3.024
11 Värderegleringskonton 117.010 0
12 Eget kapital 68.891 72
Summa skulder 1.157.534 −59.350

Kontakt för media