Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 31. august 2007

4. september 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 31. august 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 25 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 145,5 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,9 mia. euro til 93,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,1 mia. euro til 637,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 9,4 mia. euro til 65,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 65,1 mia. euro til 399,8 mia. euro. Onsdag den 29. august 2007 udløb en primær markedsoperation på 275 mia. euro, og en ny på 210 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 30. august 2007 udløb en langfristet markedsoperation på 50 mia. euro, og en ny på 50 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,3 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 76,8 mia. euro til 132,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 172.000 −25
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 144.162 710
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.690 2
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 134.472 708
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 26.385 1.486
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.458 −665
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.458 −665
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 400.116 −65.087
5.1 Primære markedsoperationer 209.998 −65.001
5.2 Langfristede markedsoperationer 190.001 −1
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 110 −92
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 7 7
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 11.825 −1.002
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 93.275 939
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.145 −3
9 Andre aktiver 255.168 4.297
Aktiver i alt 1.157.534 −59.350
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 637.187 1.090
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 132.614 −76.739
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 132.296 −76.759
2.2 Indlånsfacilitet 318 20
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 189 −2
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 73.187 9.657
5.1 Offentlig forvaltning og service 65.374 9.372
5.2 Andre forpligtelser 7.813 285
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 20.859 1.342
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 134 −74
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 19.410 2.280
8.1 Indlån og andre forpligtelser 19.410 2.280
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.517 0
10 Andre forpligtelser 82.536 3.024
11 Revalueringskonti 117.010 0
12 Kapital og reserver 68.891 72
Passiver i alt 1.157.534 −59.350

Medie- og pressehenvendelser