Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 31 sierpnia 2007 r.

4 września 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 31 sierpnia 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 25 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 145,5 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,9 mld euro do poziomu 93,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 1,1 mld euro do poziomu 637,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 9,4 mld euro do poziomu 65,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 65,1 mld euro do poziomu 399,8 mld euro. W środę, 29 sierpnia 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 275 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 210 mld euro. W czwartek, 30 sierpnia 2007 r., przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 50 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 50 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,3 mld euro, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 76,8 mld euro do poziomu 132,3 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 172.000 −25
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 144.162 710
2.1 Należności od MFW 9.690 2
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 134.472 708
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 26.385 1.486
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 17.458 −665
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 17.458 −665
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 400.116 −65.087
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 209.998 −65.001
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 190.001 −1
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 110 −92
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 7 7
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 11.825 −1.002
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 93.275 939
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.145 −3
9 Pozostałe aktywa 255.168 4.297
Aktywa razem 1.157.534 −59.350
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 637.187 1.090
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 132.614 −76.739
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 132.296 −76.759
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 318 20
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 189 −2
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 73.187 9.657
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 65.374 9.372
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.813 285
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 20.859 1.342
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 134 −74
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 19.410 2.280
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 19.410 2.280
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.517 0
10 Pozostałe zobowiązania 82.536 3.024
11 Różnice z aktualizacji wyceny 117.010 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.891 72
Pasywa razem 1.157.534 −59.350

Kontakt z mediami