Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 31. avgusta 2007

4. september 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 31. avgusta 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zaradi prodaje zlata, ki jo je izvedla ena od centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004), zmanjšalo za 25 milijonov EUR.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 145,5 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,9 milijarde EUR na 93,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,1 milijarde EUR na 637,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 9,4 milijarde EUR na 65,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 65,1 milijarde EUR na 399,8 milijarde EUR. V sredo, 29. avgusta 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 275 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 210 milijard EUR. V četrtek, 30. avgusta 2007, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 50 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 50 milijard EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je bilo 0,2 milijarde EUR), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,3 milijarde EUR, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 76,8 milijarde EUR na 132,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 172.000 −25
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 144.162 710
2.1 Terjatve do MDS 9.690 2
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 134.472 708
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 26.385 1.486
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.458 −665
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.458 −665
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 400.116 −65.087
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 209.998 −65.001
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 190.001 −1
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 110 −92
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 7 7
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 11.825 −1.002
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 93.275 939
8 Dolg širše države v EUR 37.145 −3
9 Druga sredstva 255.168 4.297
Skupaj sredstva 1.157.534 −59.350
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 637.187 1.090
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 132.614 −76.739
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 132.296 −76.759
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 318 20
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 189 −2
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 73.187 9.657
5.1 Širša država 65.374 9.372
5.2 Druge obveznosti 7.813 285
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 20.859 1.342
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 134 −74
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 19.410 2.280
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 19.410 2.280
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.517 0
10 Druge obveznosti 82.536 3.024
11 Računi prevrednotenja 117.010 0
12 Kapital in rezerve 68.891 72
Skupaj obveznosti 1.157.534 −59.350

Stiki za medije