Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 31. srpnu 2007

4. září 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 31. srpna 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 25 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě ze 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 145,5 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,9 mld. EUR na 93,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,1 mld. EUR na 637,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 9,4 mld. EUR na 65,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 65,1 mld. EUR na 399,8 mld. EUR. Ve středu 29. srpna 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 275 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 210 mld. EUR. Ve čtvrtek 30. srpna 2007 byla splatná dlouhodobější refinanční operace v hodnotě 50 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 50 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (zatímco během minulého týdne bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,3 mld. EUR (podobně jako v předchozím týdnu).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 76,8 mld. EUR na 132,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 172 000 −25
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 144 162 710
2.1 Pohledávky za MMF 9 690 2
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 134 472 708
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 385 1 486
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 458 −665
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 458 −665
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 400 116 −65 087
5.1 Hlavní refinanční operace 209 998 −65 001
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 190 001 −1
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 110 −92
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 7 7
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 11 825 −1 002
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 93 275 939
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 145 −3
9 Ostatní aktiva 255 168 4 297
Aktiva celkem 1 157 534 −59 350
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 637 187 1 090
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 132 614 −76 739
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 132 296 −76 759
2.2 Vkladová facilita 318 20
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 189 −2
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 73 187 9 657
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 65 374 9 372
5.2 Ostatní závazky 7 813 285
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 20 859 1 342
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 134 −74
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 19 410 2 280
8.1 Vklady a ostatní závazky 19 410 2 280
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 517 0
10 Ostatní pasiva 82 536 3 024
11 Účty přecenění 117 010 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 891 72
Pasiva celkem 1 157 534 −59 350

Kontakty pro média