Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 20 juli 2007

24 juli 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 20 juli 2007 motsvarade minskningen på 288 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av tre nationella centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var praktiskt taget oförändrad på 144,5 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 93,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 638,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 13,6 miljarder EUR till 56,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 9,8 miljarder EUR till 451,7 miljarder EUR. Onsdagen den 18 juli 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 292 miljarder EUR och ersattes med en ny på 301,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,3 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2,9 miljarder EUR till 190,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 172.336 −288
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 143.569 399
2.1 Fordringar på IMF 9.751 −18
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 133.818 417
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.526 −366
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.292 410
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.292 410
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 451.819 9.817
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 301.499 9.499
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 150.002 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 318 318
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 13.976 −201
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 93.313 196
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.149 0
9 Övriga tillgångar 244.439 1.088
Summa tillgångar 1.196.419 11.055
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 638.230 −605
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 190.198 −2.917
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 190.119 −2.918
2.2 Inlåningsfacilitet 79 1
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 218 3
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 63.772 13.685
5.1 Offentliga sektorn 56.136 13.631
5.2 Övriga skulder 7.636 54
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 18.826 −78
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 156 −25
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.972 84
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.972 84
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.517 0
10 Övriga skulder 77.207 908
11 Värderegleringskonton 117.010 0
12 Eget kapital 68.313 0
Summa skulder 1.196.419 11.055

Kontakt för media