Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 20. červenci 2007

24. července 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 20. července 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 288 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly tři z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 144,5 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 93,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) klesla o 0,6 mld. EUR na 638,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 13,6 mld. EUR na 56,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostla o 9,8 mld. EUR na 451,7 mld. EUR. Ve středu 18. července 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 292 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 301,5 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne zůstala prakticky nevyužita), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (obdobně jako během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2,9 mld. EUR na 190,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 172 336 −288
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 143 569 399
2.1 Pohledávky za MMF 9 751 −18
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 133 818 417
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 526 −366
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 292 410
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 292 410
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 451 819 9 817
5.1 Hlavní refinanční operace 301 499 9 499
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 150 002 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 318 318
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 13 976 −201
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 93 313 196
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 149 0
9 Ostatní aktiva 244 439 1 088
Aktiva celkem 1 196 419 11 055
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 638 230 −605
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 190 198 −2 917
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 190 119 −2 918
2.2 Vkladová facilita 79 1
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 218 3
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 63 772 13 685
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 56 136 13 631
5.2 Ostatní závazky 7 636 54
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 18 826 −78
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 156 −25
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 972 84
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 972 84
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 517 0
10 Ostatní pasiva 77 207 908
11 Účty přecenění 117 010 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 313 0
Pasiva celkem 1 196 419 11 055

Kontakty pro média