Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. liepos 20 d.

2007 m. liepos 24 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. liepos 20 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 288 mln. eurų dėl trijų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir liko 144,5 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 93,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 638,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 13,6 mlrd. eurų – iki 56,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,8 mlrd. eurų – iki 451,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. liepos 18 d., baigėsi 292 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 301,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,9 mlrd. eurų – iki 190,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 172 336 −288
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 143 569 399
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 751 −18
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 133 818 417
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 526 −366
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 292 410
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 292 410
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 451 819 9 817
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 301 499 9 499
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 150 002 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 318 318
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 13 976 −201
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 93 313 196
8 Valdžios skola eurais 37 149 0
9 Kitas turtas 244 439 1 088
Visas turtas 1 196 419 11 055
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 638 230 −605
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 190 198 −2 917
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 190 119 −2 918
2.2 Indėlių galimybė 79 1
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 218 3
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 63 772 13 685
5.1 Valdžiai 56 136 13 631
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 636 54
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 18 826 −78
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 156 −25
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 972 84
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 972 84
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 517 0
10 Kiti įsipareigojimai 77 207 908
11 Perkainojimo sąskaitos 117 010 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 313 0
Visi įsipareigojimai 1 196 419 11 055

Kontaktai žiniasklaidai