Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 20. júlu 2007

24. júla 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 20. júla 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 288 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili tri centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v podstate nezmenila a predstavuje 144,5 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,2 mld. EUR na 93,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,6 mld. EUR na 638,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 13,6 mld. EUR na 56,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 9,8 mld. EUR na 451,7 mld. EUR. V stredu 18. júla 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 292 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 301,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 2,9 mld. EUR na 190,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 172 336 −288
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 143 569 399
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 751 −18
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 133 818 417
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 526 −366
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 292 410
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 292 410
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 451 819 9 817
5.1 Hlavné refinančné obchody 301 499 9 499
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 150 002 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 318 318
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 13 976 −201
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 93 313 196
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 149 0
9 Ostatné aktíva 244 439 1 088
Úhrn aktív 1 196 419 11 055
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 638 230 −605
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 190 198 −2 917
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 190 119 −2 918
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 79 1
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 218 3
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 63 772 13 685
5.1 Verejná správa 56 136 13 631
5.2 Ostatné záväzky 7 636 54
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 826 −78
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 156 −25
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 972 84
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 972 84
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 517 0
10 Ostatné pasíva 77 207 908
11 Účty precenenia 117 010 0
12 Kapitál a rezervy 68 313 0
Úhrn pasív 1 196 419 11 055

Kontakt pre médiá