Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema 
na dan 20. julija 2007

24. julij 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 20. julija 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 288 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki so jo izvedle tri centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 144,5 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,2 milijarde EUR na 93,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 638,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 13,6 milijarde EUR na 56,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 9,8 milijarde EUR na 451,7 milijarde EUR. V sredo, 18. julija 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 292 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 301,5 milijarde EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,3 milijarde EUR (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je bilo skoraj enako nič), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 2,9 milijarde EUR na 190,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 172.336 −288
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 143.569 399
2.1 Terjatve do MDS 9.751 −18
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 133.818 417
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.526 −366
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.292 410
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.292 410
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 451.819 9.817
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 301.499 9.499
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 150.002 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 318 318
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 13.976 −201
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 93.313 196
8 Dolg širše države v EUR 37.149 0
9 Druga sredstva 244.439 1.088
Skupaj sredstva 1.196.419 11.055
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 638.230 −605
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 190.198 −2.917
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 190.119 −2.918
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 79 1
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 218 3
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 63.772 13.685
5.1 Širša država 56.136 13.631
5.2 Druge obveznosti 7.636 54
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 18.826 −78
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 156 −25
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.972 84
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.972 84
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.517 0
10 Druge obveznosti 77.207 908
11 Računi prevrednotenja 117.010 0
12 Kapital in rezerve 68.313 0
Skupaj obveznosti 1.196.419 11.055

Stiki za medije