Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 20. juuli 2007

24. juuli 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

20. juulil 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 288 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kolme keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis peaaegu muutumatuna 144,5 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,2 miljardi euro võrra 93,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,6 miljardi euro võrra 638,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 13,6 miljardi euro võrra 56,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 9,8 miljardi euro võrra 451,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 18. juulil 2007 möödus 292 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 301,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2,9 miljardi euro võrra 190,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 172 336 −288
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 143 569 399
2.1 Nõuded RVFle 9 751 −18
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 133 818 417
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 23 526 −366
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 292 410
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 292 410
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 451 819 9 817
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 301 499 9 499
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 150 002 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 318 318
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 13 976 −201
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 93 313 196
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 149 0
9 Muud varad 244 439 1 088
Varad kokku 1 196 419 11 055
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 638 230 −605
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 190 198 −2 917
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 190 119 −2 918
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 79 1
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 218 3
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 63 772 13 685
5.1 Valitsussektor 56 136 13 631
5.2 Muud kohustused 7 636 54
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 18 826 −78
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 156 −25
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 972 84
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 972 84
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 517 0
10 Muud kohustused 77 207 908
11 Ümberhindluskontod 117 010 0
12 Kapital ja reservid 68 313 0
Kohustused kokku 1 196 419 11 055

Kontaktandmed