Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 20 lipca 2007 r.

24 lipca 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 20 lipca 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 288 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez trzy banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała w zasadzie bez zmian na poziomie 144,5 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,2 mld euro do poziomu 93,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) spadł o 0,6 mld euro do poziomu 638,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 13,6 mld euro do poziomu 56,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 9,8 mld euro do poziomu 451,7 mld euro. W środę, 18 lipca 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 292 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 301,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wynosiło 0,3 mld euro (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (mniej więcej tyle, co w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) spadł o 2,9 mld euro do poziomu 190,1 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 172.336 −288
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 143.569 399
2.1 Należności od MFW 9.751 −18
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 133.818 417
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 23.526 −366
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 16.292 410
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 16.292 410
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 451.819 9.817
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 301.499 9.499
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 150.002 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 318 318
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 13.976 −201
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 93.313 196
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.149 0
9 Pozostałe aktywa 244.439 1.088
Aktywa razem 1.196.419 11.055
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 638.230 −605
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 190.198 −2.917
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 190.119 −2.918
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 79 1
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 218 3
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 63.772 13.685
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 56.136 13.631
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.636 54
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 18.826 −78
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 156 −25
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 16.972 84
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 16.972 84
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.517 0
10 Pozostałe zobowiązania 77.207 908
11 Różnice z aktualizacji wyceny 117.010 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.313 0
Pasywa razem 1.196.419 11.055

Kontakt z mediami