Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 20 juli 2007

24. juli 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 20. juli 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 288 mio. euro. Faldet afspejlede tre centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 144,5 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,2 mia. euro til 93,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,6 mia. euro til 638,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 13,6 mia. euro til 56,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 9,8 mia. euro til 451,7 mia. euro. Onsdag den 18. juli 2007 udløb en primær markedsoperation på 292 mia. euro, og en ny på 301,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2,9 mia. euro til 190,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 172.336 −288
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 143.569 399
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.751 −18
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 133.818 417
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.526 −366
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.292 410
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.292 410
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 451.819 9.817
5.1 Primære markedsoperationer 301.499 9.499
5.2 Langfristede markedsoperationer 150.002 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 318 318
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 13.976 −201
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 93.313 196
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.149 0
9 Andre aktiver 244.439 1.088
Aktiver i alt 1.196.419 11.055
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 638.230 −605
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 190.198 −2.917
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 190.119 −2.918
2.2 Indlånsfacilitet 79 1
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 218 3
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 63.772 13.685
5.1 Offentlig forvaltning og service 56.136 13.631
5.2 Andre forpligtelser 7.636 54
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 18.826 −78
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 156 −25
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.972 84
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.972 84
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.517 0
10 Andre forpligtelser 77.207 908
11 Revalueringskonti 117.010 0
12 Kapital og reserver 68.313 0
Passiver i alt 1.196.419 11.055

Medie- og pressehenvendelser