Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 20 juli 2007

24 juli 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 20 juli 2007 was de daling van EUR 288 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door drie centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 144,5 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 93,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,6 miljard naar EUR 638,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 13,6 miljard naar EUR 56,1 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 9,8 miljard naar EUR 451,7 miljard. Op woensdag 18 juli 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 292 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 301,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), en het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) bedroeg EUR 0,1 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 2,9 miljard naar EUR 190,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 172.336 −288
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 143.569 399
2.1 Vorderingen op het IMF 9.751 −18
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 133.818 417
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.526 −366
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.292 410
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.292 410
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 451.819 9.817
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 301.499 9.499
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 150.002 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 318 318
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 13.976 −201
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 93.313 196
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.149 0
9 Overige activa 244.439 1.088
Totaal activa 1.196.419 11.055
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 638.230 −605
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 190.198 −2.917
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 190.119 −2.918
2.2 Depositofaciliteit 79 1
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 218 3
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 63.772 13.685
5.1 Overheid 56.136 13.631
5.2 Overige verplichtingen 7.636 54
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.826 −78
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 156 −25
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.972 84
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.972 84
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.517 0
10 Overige passiva 77.207 908
11 Herwaarderingsrekeningen 117.010 0
12 Kapitaal en reserves 68.313 0
Totaal passiva 1.196.419 11.055

Contactpersonen voor de media