Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 20. jūlijā

2007. gada 24. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 20. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 288 milj. euro, trim Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (144.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 93.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 638.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 13.6 mljrd. euro (līdz 56.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 9.8 mljrd. euro (līdz 451.7 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 18. jūlijā galvenajai refinansēšanas operācijai 292 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 301.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.9 mljrd. euro (līdz 190.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 172,336 −288
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 143,569 399
2.1 SVF debitoru parādi 9,751 −18
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 133,818 417
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,526 −366
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,292 410
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,292 410
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 451,819 9,817
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 301,499 9,499
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 150,002 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 318 318
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 13,976 −201
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 93,313 196
8 Valdības parāds euro 37,149 0
9 Pārējie aktīvi 244,439 1,088
Kopā aktīvi 1,196,419 11,055
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 638,230 −605
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 190,198 −2,917
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 190,119 −2,918
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 79 1
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 218 3
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 63,772 13,685
5.1 Saistības pret valdību 56,136 13,631
5.2 Pārējās saistības 7,636 54
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,826 −78
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 156 −25
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,972 84
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,972 84
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,517 0
10 Pārējās saistības 77,207 908
11 Pārvērtēšanas konti 117,010 0
12 Kapitāls un rezerves 68,313 0
Kopā pasīvi 1,196,419 11,055

Kontaktinformācija presei