Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 20 юли 2007 г.

24 юли 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 288 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 20 юли 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от три централни банки от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) остава почти непроменена - 144,5 млрд. EUR.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от eурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. EUR до 93,3 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) намаляват с 0,6 млрд. EUR до 638,2 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 13,6 млрд. EUR до 56,1 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 9,8 млрд. EUR до 451,7 млрд. EUR. На 18 юли 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 292 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 301,5 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. EUR (при почти нулева стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,1 млрд. EUR (при приблизително същата стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 2,9 млрд. EUR до 190,1 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 172 336 −288
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 143 569 399
2.1 Вземания от МВФ 9 751 −18
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 133 818 417
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 526 −366
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 16 292 410
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 292 410
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 451 819 9 817
5.1 Основни операции по рефинансиране 301 499 9 499
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 150 002 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 318 318
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 13 976 −201
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 93 313 196
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 149 0
9 Други активи 244 439 1 088
Общо активи 1 196 419 11 055
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 638 230 −605
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 190 198 −2 917
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 190 119 −2 918
2.2 Депозитно улеснение 79 1
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 218 3
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 63 772 13 685
5.1 Сектор „Държавно управление“ 56 136 13 631
5.2 Други задължения 7 636 54
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 18 826 −78
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 156 −25
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 972 84
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 972 84
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 517 0
10 Други задължения 77 207 908
11 Сметки за преоценка 117 010 0
12 Капитал и резерви 68 313 0
Общо пасиви 1 196 419 11 055

Данни за контакт за медиите