Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 6 juli 2007

10 juli 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 6 juli 2007 motsvarade minskningen på 44 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två nationella centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 144,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktoner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 93,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 5,1 miljarder EUR till 638,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 20,3 miljarder EUR till 49,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 16,4 miljarder EUR till 447,1 miljarder EUR. Onsdagen den 4 juli 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 313,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 298 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 1,1 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 1,1 miljarder EUR, vilket var i stort sett samma som föregående vecka.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 8,5 miljarder EUR till 190,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 172.712 −44
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 144.357 2.710
2.1 Fordringar på IMF 9.836 −43
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 134.521 2.753
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.760 −1.673
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.535 −178
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.535 −178
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 448.171 −16.437
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 297.999 −15.500
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 150.002 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 4 −1.100
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 166 163
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 13.567 −192
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 93.931 227
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.149 2
9 Övriga tillgångar 242.575 −1.111
Summa tillgångar 1.191.757 −16.696
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 638.219 5.143
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 191.614 8.428
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 190.548 8.462
2.2 Inlåningsfacilitet 1.064 −36
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2 2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 213 −13
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 56.892 −20.989
5.1 Offentliga sektorn 49.380 −20.321
5.2 Övriga skulder 7.512 −668
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 19.472 −8.644
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 182 4
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 17.172 1.113
8.1 Inlåning och övriga skulder 17.172 1.113
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.517 0
10 Övriga skulder 77.154 −1.739
11 Värderegleringskonton 117.010 0
12 Eget kapital 68.312 1
Summa skulder 1.191.757 −16.696

Kontakt för media