Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 6. jūlijā

2007. gada 10. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 6. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 44 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 144.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 93.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 5.1 mljrd. euro (līdz 638.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 20.3 mljrd. euro (līdz 49.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 16.4 mljrd. euro (līdz 447.1 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 4. jūlijā galvenajai refinansēšanas operācijai 313.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 298 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 1.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 8.5 mljrd. euro (līdz 190.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 172,712 −44
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 144,357 2,710
2.1 SVF debitoru parādi 9,836 −43
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 134,521 2,753
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22,760 −1,673
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,535 −178
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,535 −178
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 448,171 −16,437
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 297,999 −15,500
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 150,002 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 4 −1,100
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 166 163
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 13,567 −192
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 93,931 227
8 Valdības parāds euro 37,149 2
9 Pārējie aktīvi 242,575 −1,111
Kopā aktīvi 1,191,757 −16,696
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 638,219 5,143
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 191,614 8,428
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 190,548 8,462
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 1,064 −36
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 213 −13
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 56,892 −20,989
5.1 Saistības pret valdību 49,380 −20,321
5.2 Pārējās saistības 7,512 −668
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,472 −8,644
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 182 4
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,172 1,113
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 17,172 1,113
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,517 0
10 Pārējās saistības 77,154 −1,739
11 Pārvērtēšanas konti 117,010 0
12 Kapitāls un rezerves 68,312 1
Kopā pasīvi 1,191,757 −16,696

Kontaktinformācija presei