Eurosystemets konsoliderede balance pr. 6. juli 2007

10. juli 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 6. juli 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 44 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 144,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,2 mia. euro til 93,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 5,1 mia. euro til 638,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 20,3 mia. euro til 49,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 16,4 mia. euro til 447,1 mia. euro. Onsdag den 4. juli 2007 udløb en primær markedsoperation på 313,5 mia. euro, og en ny på 298 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 1,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 1,1 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 8,5 mia. euro til 190,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 172.712 −44
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 144.357 2.710
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.836 −43
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 134.521 2.753
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 22.760 −1.673
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.535 −178
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.535 −178
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 448.171 −16.437
5.1 Primære markedsoperationer 297.999 −15.500
5.2 Langfristede markedsoperationer 150.002 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 4 −1.100
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 166 163
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 13.567 −192
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 93.931 227
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.149 2
9 Andre aktiver 242.575 −1.111
Aktiver i alt 1.191.757 −16.696
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 638.219 5.143
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 191.614 8.428
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 190.548 8.462
2.2 Indlånsfacilitet 1.064 −36
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2 2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 213 −13
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 56.892 −20.989
5.1 Offentlig forvaltning og service 49.380 −20.321
5.2 Andre forpligtelser 7.512 −668
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 19.472 −8.644
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 182 4
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 17.172 1.113
8.1 Indlån og andre forpligtelser 17.172 1.113
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.517 0
10 Andre forpligtelser 77.154 −1.739
11 Revalueringskonti 117.010 0
12 Kapital og reserver 68.312 1
Passiver i alt 1.191.757 −16.696

Medie- og pressehenvendelser