Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 6. juuli 2007

10. juuli 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

6. juulil 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 44 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 144,2 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,2 miljardi euro võrra 93,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 5,1 miljardi euro võrra 638,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 20,3 miljardi euro võrra 49,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 16,4 miljardi euro võrra 447,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 4. juulil 2007 möödus 313,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 298 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 1,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 1,1 miljardi euro ulatuses, mis vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 8,5 miljardi euro võrra 190,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 172 712 −44
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 144 357 2 710
2.1 Nõuded RVFle 9 836 −43
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 134 521 2 753
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 22 760 −1 673
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 535 −178
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 535 −178
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 448 171 −16 437
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 297 999 −15 500
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 150 002 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 4 −1 100
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 166 163
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 13 567 −192
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 93 931 227
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 149 2
9 Muud varad 242 575 −1 111
Varad kokku 1 191 757 −16 696
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 638 219 5 143
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 191 614 8 428
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 190 548 8 462
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 1 064 −36
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 213 −13
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 56 892 −20 989
5.1 Valitsussektor 49 380 −20 321
5.2 Muud kohustused 7 512 −668
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 19 472 −8 644
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 182 4
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 17 172 1 113
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 17 172 1 113
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 517 0
10 Muud kohustused 77 154 −1 739
11 Ümberhindluskontod 117 010 0
12 Kapital ja reservid 68 312 1
Kohustused kokku 1 191 757 −16 696

Kontaktandmed