Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 6. julija 2007

10. julij 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 6. julija 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 44 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata dveh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 144,2 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,2 milijarde EUR na 93,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 5,1 milijarde EUR na 638,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 20,3 milijarde EUR na 49,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 16,4 milijarde EUR na 447,1 milijarde EUR. V sredo, 4. julija 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 313,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 298 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 1,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 1,1 milijarde EUR, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 8,5 milijarde EUR na 190,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 172.712 −44
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 144.357 2.710
2.1 Terjatve do MDS 9.836 −43
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 134.521 2.753
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 22.760 −1.673
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.535 −178
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.535 −178
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 448.171 −16.437
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 297.999 −15.500
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 150.002 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 4 −1.100
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 166 163
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 13.567 −192
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 93.931 227
8 Dolg širše države v EUR 37.149 2
9 Druga sredstva 242.575 −1.111
Skupaj sredstva 1.191.757 −16.696
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 638.219 5.143
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 191.614 8.428
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 190.548 8.462
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 1.064 −36
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2 2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 213 −13
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 56.892 −20.989
5.1 Širša država 49.380 −20.321
5.2 Druge obveznosti 7.512 −668
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 19.472 −8.644
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 182 4
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 17.172 1.113
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 17.172 1.113
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.517 0
10 Druge obveznosti 77.154 −1.739
11 Računi prevrednotenja 117.010 0
12 Kapital in rezerve 68.312 1
Skupaj obveznosti 1.191.757 −16.696

Stiki za medije