Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. liepos 6 d.

2007 m. liepos 10 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. liepos 6 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 44 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 144,2 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 93,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,1 mlrd. eurų – iki 638,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 20,3 mlrd. eurų – iki 49,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 16,4 mlrd. eurų – iki 447,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. liepos 4 d., baigėsi 313,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 298 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 1,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 1,1 mlrd. eurų (beveik kaip ir praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,5 mlrd. eurų – iki 190,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 172 712 −44
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 144 357 2 710
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 836 −43
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 134 521 2 753
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 760 −1 673
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 535 −178
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 535 −178
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 448 171 −16 437
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 297 999 −15 500
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 150 002 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 4 −1 100
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 166 163
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 13 567 −192
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 93 931 227
8 Valdžios skola eurais 37 149 2
9 Kitas turtas 242 575 −1 111
Visas turtas 1 191 757 −16 696
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 638 219 5 143
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 191 614 8 428
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 190 548 8 462
2.2 Indėlių galimybė 1 064 −36
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 213 −13
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 56 892 −20 989
5.1 Valdžiai 49 380 −20 321
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 512 −668
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 19 472 −8 644
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 182 4
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 17 172 1 113
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 17 172 1 113
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 517 0
10 Kiti įsipareigojimai 77 154 −1 739
11 Perkainojimo sąskaitos 117 010 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 312 1
Visi įsipareigojimai 1 191 757 −16 696

Kontaktai žiniasklaidai