Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 6 lipca 2007 r.

10 lipca 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 6 lipca 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 44 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld euro do poziomu 144,2 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,2 mld euro do poziomu 93,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 5,1 mld euro do poziomu 638,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 20,3 mld euro do poziomu 49,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 16,4 mld euro do poziomu 447,1 mld euro. W środę, 4 lipca 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 313,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 298 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zeru (w porównaniu z 1,1 mld euro w poprzednim tygodniu); wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 1,1 mld euro, czyli mniej więcej tyle samo co w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 8,5 mld euro do poziomu 190,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 172.712 −44
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 144.357 2.710
2.1 Należności od MFW 9.836 −43
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 134.521 2.753
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 22.760 −1.673
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 16.535 −178
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 16.535 −178
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 448.171 −16.437
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 297.999 −15.500
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 150.002 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 4 −1.100
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 166 163
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 13.567 −192
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 93.931 227
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.149 2
9 Pozostałe aktywa 242.575 −1.111
Aktywa razem 1.191.757 −16.696
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 638.219 5.143
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 191.614 8.428
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 190.548 8.462
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 1.064 −36
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 213 −13
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 56.892 −20.989
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 49.380 −20.321
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.512 −668
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 19.472 −8.644
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 182 4
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 17.172 1.113
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 17.172 1.113
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.517 0
10 Pozostałe zobowiązania 77.154 −1.739
11 Różnice z aktualizacji wyceny 117.010 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.312 1
Pasywa razem 1.191.757 −16.696

Kontakt z mediami