Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 6 юли 2007 г.

10 юли 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 44 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 6 юли 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) намалява с 0,1 млрд. EUR до 144,2 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от eурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. EUR до 93,9 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 5,1 млрд. EUR до 638,2 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 20,3 млрд. EUR до 49,4 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 16,4 млрд. EUR до 447,1 млрд. EUR. На 4 юли 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 313,5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 298 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 1,1 млрд. EUR през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 1,1 млрд. EUR (при приблизително същата стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 8,5 млрд. EUR до 190,5 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 172 712 −44
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 144 357 2 710
2.1 Вземания от МВФ 9 836 −43
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 134 521 2 753
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 760 −1 673
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 16 535 −178
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 535 −178
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 448 171 −16 437
5.1 Основни операции по рефинансиране 297 999 −15 500
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 150 002 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 4 −1 100
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 166 163
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 13 567 −192
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 93 931 227
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 149 2
9 Други активи 242 575 −1 111
Общо активи 1 191 757 −16 696
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 638 219 5 143
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 191 614 8 428
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 190 548 8 462
2.2 Депозитно улеснение 1 064 −36
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 2
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 213 −13
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 56 892 −20 989
5.1 Сектор „Държавно управление“ 49 380 −20 321
5.2 Други задължения 7 512 −668
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 19 472 −8 644
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 182 4
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 17 172 1 113
8.1 Депозити, салда и други задължения 17 172 1 113
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 517 0
10 Други задължения 77 154 −1 739
11 Сметки за преоценка 117 010 0
12 Капитал и резерви 68 312 1
Общо пасиви 1 191 757 −16 696

Данни за контакт за медиите