Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 6. červenci 2007

10. července 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 6. července 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 44 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,1 mld. EUR na 144,2 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 93,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 5,1 mld. EUR na 638,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 20,3 mld. EUR na 49,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 16,4 mld. EUR na 447,1 mld. EUR. Ve středu 4. července 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 313,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 298 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 1,1 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 1,1 mld. EUR (obdobně jako během minulého týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 8,5 mld. EUR na 190,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 172 712 −44
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 144 357 2 710
2.1 Pohledávky za MMF 9 836 −43
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 134 521 2 753
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 760 −1 673
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 535 −178
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 535 −178
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 448 171 −16 437
5.1 Hlavní refinanční operace 297 999 −15 500
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 150 002 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 4 −1 100
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 166 163
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 13 567 −192
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 93 931 227
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 149 2
9 Ostatní aktiva 242 575 −1 111
Aktiva celkem 1 191 757 −16 696
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 638 219 5 143
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 191 614 8 428
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 190 548 8 462
2.2 Vkladová facilita 1 064 −36
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 213 −13
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 56 892 −20 989
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 49 380 −20 321
5.2 Ostatní závazky 7 512 −668
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 19 472 −8 644
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 182 4
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 17 172 1 113
8.1 Vklady a ostatní závazky 17 172 1 113
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 517 0
10 Ostatní pasiva 77 154 −1 739
11 Účty přecenění 117 010 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 312 1
Pasiva celkem 1 191 757 −16 696

Kontakty pro média