Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 6. júlu 2007

10. júla 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 6. júla 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 44 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,1 mld. EUR na 144,2 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,2 mld. EUR na 93,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 5,1 mld. EUR na 638,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 20,3 mld. EUR na 49,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 16,4 mld. EUR na 447,1 mld. EUR. V stredu 4. júla 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 313,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 298 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 1,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 1,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 8,5 mld. EUR na 190,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 172 712 −44
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 144 357 2 710
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 836 −43
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 134 521 2 753
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 760 −1 673
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 535 −178
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 535 −178
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 448 171 −16 437
5.1 Hlavné refinančné obchody 297 999 −15 500
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 150 002 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 4 −1 100
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 166 163
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 13 567 −192
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 93 931 227
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 149 2
9 Ostatné aktíva 242 575 −1 111
Úhrn aktív 1 191 757 −16 696
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 638 219 5 143
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 191 614 8 428
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 190 548 8 462
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 1 064 −36
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 213 −13
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 56 892 −20 989
5.1 Verejná správa 49 380 −20 321
5.2 Ostatné záväzky 7 512 −668
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 472 −8 644
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 182 4
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 17 172 1 113
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 17 172 1 113
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 517 0
10 Ostatné pasíva 77 154 −1 739
11 Účty precenenia 117 010 0
12 Kapitál a rezervy 68 312 1
Úhrn pasív 1 191 757 −16 696

Kontakt pre médiá