De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 6 juli 2007

10 juli 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 6 juli 2007 was de daling van EUR 44 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 144,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 93,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 5,1 miljard naar EUR 638,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 20,3 miljard naar EUR 49,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 16,4 miljard naar EUR 447,1 miljard. Op woensdag 4 juli 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 313,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 298 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 1,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 1,1 miljard bedroeg, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 8,5 miljard naar EUR 190,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 172.712 −44
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 144.357 2.710
2.1 Vorderingen op het IMF 9.836 −43
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 134.521 2.753
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.760 −1.673
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.535 −178
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.535 −178
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 448.171 −16.437
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 297.999 −15.500
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 150.002 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 4 −1.100
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 166 163
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 13.567 −192
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 93.931 227
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.149 2
9 Overige activa 242.575 −1.111
Totaal activa 1.191.757 −16.696
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 638.219 5.143
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 191.614 8.428
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 190.548 8.462
2.2 Depositofaciliteit 1.064 −36
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2 2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 213 −13
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 56.892 −20.989
5.1 Overheid 49.380 −20.321
5.2 Overige verplichtingen 7.512 −668
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.472 −8.644
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 182 4
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 17.172 1.113
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 17.172 1.113
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.517 0
10 Overige passiva 77.154 −1.739
11 Herwaarderingsrekeningen 117.010 0
12 Kapitaal en reserves 68.312 1
Totaal passiva 1.191.757 −16.696

Contactpersonen voor de media