Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 22 юни 2007 г.

26 юни 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 45 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 22 юни 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,3 млрд. EUR до 145,9 млрд. EUR.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 1,8 млрд. EUR до 93,9 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) намаляват с 0,2 млрд. EUR до 627,9 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 8,3 млрд. EUR до 49,9 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 6,1 млрд. EUR до 438 млрд. EUR. На 19 юни 2007 г., вторник, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 282 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 288 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. EUR (при почти нулева стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,1 млрд. EUR (при приблизително същата стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 2,5 млрд. EUR до 189,5 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 179 866 −45
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 143 414 −826
2.1 Вземания от МВФ 10 020 −33
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 133 394 −793
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 015 1 458
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 15 844 −277
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 844 −277
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 438 124 6 120
5.1 Основни операции по рефинансиране 288 002 6 002
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 150 003 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 119 118
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 14 430 29
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 93 929 −1 823
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 643 0
9 Други активи 237 407 1 776
Общо активи 1 186 672 6 412
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 627 902 −248
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 189 555 −2 546
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 189 468 −2 531
2.2 Депозитно улеснение 86 0
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 −15
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 201 3
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 58 492 8 316
5.1 Сектор „Държавно управление“ 49 903 8 330
5.2 Други задължения 8 589 −14
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 19 536 −395
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 190 33
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 17 756 940
8.1 Депозити, салда и други задължения 17 756 940
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 578 0
10 Други задължения 73 609 309
11 Сметки за преоценка 125 521 0
12 Капитал и резерви 68 332 0
Общо пасиви 1 186 672 6 412

Данни за контакт за медиите