Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 22. jūnijā

2007. gada 26. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 22. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 45 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 145.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 1.8 mljrd. euro (līdz 93.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 627.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 8.3 mljrd. euro (līdz 49.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 6.1 mljrd. euro (līdz 438 mljrd. euro). Otrdien, 2007. gada 19. jūnijā galvenajai refinansēšanas operācijai 282 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 288 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.5 mljrd. euro (līdz 189.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 179,866 −45
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 143,414 −826
2.1 SVF debitoru parādi 10,020 −33
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 133,394 −793
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26,015 1,458
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,844 −277
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,844 −277
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 438,124 6,120
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 288,002 6,002
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 150,003 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 119 118
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 14,430 29
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 93,929 −1,823
8 Valdības parāds euro 37,643 0
9 Pārējie aktīvi 237,407 1,776
Kopā aktīvi 1,186,672 6,412
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 627,902 −248
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 189,555 −2,546
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 189,468 −2,531
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 86 0
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 −15
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 201 3
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 58,492 8,316
5.1 Saistības pret valdību 49,903 8,330
5.2 Pārējās saistības 8,589 −14
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,536 −395
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 190 33
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,756 940
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 17,756 940
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,578 0
10 Pārējās saistības 73,609 309
11 Pārvērtēšanas konti 125,521 0
12 Kapitāls un rezerves 68,332 0
Kopā pasīvi 1,186,672 6,412

Kontaktinformācija presei