Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 22 juni 2007

26 juni 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 22 juni 2007 was de daling van EUR 45 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,3 miljard naar EUR 145,9 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 1,8 miljard naar EUR 93,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 627,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 8,3 miljard naar EUR 49,9 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 6,1 miljard naar EUR 438 miljard. Op dinsdag 19 juni 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 282 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 288 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 2,5 miljard naar EUR 189,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 179.866 −45
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 143.414 −826
2.1 Vorderingen op het IMF 10.020 −33
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 133.394 −793
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.015 1.458
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.844 −277
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.844 −277
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 438.124 6.120
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 288.002 6.002
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 150.003 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 119 118
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 14.430 29
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 93.929 −1.823
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.643 0
9 Overige activa 237.407 1.776
Totaal activa 1.186.672 6.412
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 627.902 −248
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 189.555 −2.546
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 189.468 −2.531
2.2 Depositofaciliteit 86 0
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 −15
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 201 3
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 58.492 8.316
5.1 Overheid 49.903 8.330
5.2 Overige verplichtingen 8.589 −14
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.536 −395
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 190 33
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 17.756 940
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 17.756 940
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.578 0
10 Overige passiva 73.609 309
11 Herwaarderingsrekeningen 125.521 0
12 Kapitaal en reserves 68.332 0
Totaal passiva 1.186.672 6.412

Contactpersonen voor de media