Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 22. júnu 2007

26. júna 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 22. júna 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 45 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,3 mld. EUR na 145,9 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa znížil o 1,8 mld. EUR na 93,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,2 mld. EUR na 627,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 8,3 mld. EUR na 49,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 6,1 mld. EUR na 438 mld. EUR. V utorok 19. júna 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 282 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 288 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v predchádzajúcom týždni takmer nulový) a objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval tiež 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 2,5 mld. EUR na 189,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 179 866 −45
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 143 414 −826
2.1 Pohľadávky voči MMF 10 020 −33
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 133 394 −793
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 015 1 458
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 844 −277
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 844 −277
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 438 124 6 120
5.1 Hlavné refinančné obchody 288 002 6 002
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 150 003 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 119 118
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 14 430 29
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 93 929 −1 823
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 643 0
9 Ostatné aktíva 237 407 1 776
Úhrn aktív 1 186 672 6 412
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 627 902 −248
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 189 555 −2 546
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 189 468 −2 531
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 86 0
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 −15
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 201 3
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 58 492 8 316
5.1 Verejná správa 49 903 8 330
5.2 Ostatné záväzky 8 589 −14
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 536 −395
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 190 33
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 17 756 940
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 17 756 940
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 578 0
10 Ostatné pasíva 73 609 309
11 Účty precenenia 125 521 0
12 Kapitál a rezervy 68 332 0
Úhrn pasív 1 186 672 6 412

Kontakt pre médiá