Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. birželio 22 d.

2007 m. birželio 26 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. birželio 22 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 45 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 145,9 mlrd. eurų,

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 93,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 627,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,3 mlrd. eurų – iki 49,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,1 mlrd. eurų – iki 438 mlrd. eurų. Antradienį, 2007 m. birželio 19 d., baigėsi 282 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 288 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik kaip ir praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 189,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 179 866 −45
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 143 414 −826
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 10 020 −33
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 133 394 −793
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 015 1 458
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 844 −277
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 844 −277
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 438 124 6 120
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 288 002 6 002
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 150 003 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 119 118
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 14 430 29
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 93 929 −1 823
8 Valdžios skola eurais 37 643 0
9 Kitas turtas 237 407 1 776
Visas turtas 1 186 672 6 412
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 627 902 −248
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 189 555 −2 546
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 189 468 −2 531
2.2 Indėlių galimybė 86 0
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 −15
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 201 3
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 58 492 8 316
5.1 Valdžiai 49 903 8 330
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 589 −14
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 19 536 −395
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 190 33
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 17 756 940
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 17 756 940
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 578 0
10 Kiti įsipareigojimai 73 609 309
11 Perkainojimo sąskaitos 125 521 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 332 0
Visi įsipareigojimai 1 186 672 6 412

Kontaktai žiniasklaidai