Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema 
na dan 22. junija 2007

26. junij 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 22. junija 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 45 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki sta jo izvedli dve centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,3 milijarde EUR na 145,9 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 1,8 milijarde EUR na 93,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 627,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 8,3 milijarde EUR na 49,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 6,1 milijarde EUR na 438 milijard EUR. V torek, 19. junija 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 282 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 288 milijard EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je bilo skoraj enako nič), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) prav tako znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 2,5 milijarde EUR na 189,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 179.866 −45
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 143.414 −826
2.1 Terjatve do MDS 10.020 −33
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 133.394 −793
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 26.015 1.458
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.844 −277
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.844 −277
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 438.124 6.120
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 288.002 6.002
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 150.003 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 119 118
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 14.430 29
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 93.929 −1.823
8 Dolg širše države v EUR 37.643 0
9 Druga sredstva 237.407 1.776
Skupaj sredstva 1.186.672 6.412
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 627.902 −248
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 189.555 −2.546
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 189.468 −2.531
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 86 0
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 −15
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 201 3
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 58.492 8.316
5.1 Širša država 49.903 8.330
5.2 Druge obveznosti 8.589 −14
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 19.536 −395
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 190 33
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 17.756 940
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 17.756 940
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.578 0
10 Druge obveznosti 73.609 309
11 Računi prevrednotenja 125.521 0
12 Kapital in rezerve 68.332 0
Skupaj obveznosti 1.186.672 6.412

Stiki za medije