Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 22 juni 2007

26 juni 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 22 juni 2007 motsvarade minskningen på 45 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två nationella centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 145,9 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 1,8 miljarder EUR till 93,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 627,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 8,3 miljarder EUR till 49,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 6,1 miljarder EUR till 438 miljarder EUR. Tisdagen den 19 juni 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 282 miljarder EUR och ersattes med en ny på 288 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med i stort sett noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR (i stort sett samma som föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2,5 miljarder EUR till 189,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 179.866 −45
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 143.414 −826
2.1 Fordringar på IMF 10.020 −33
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 133.394 −793
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.015 1.458
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.844 −277
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.844 −277
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 438.124 6.120
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 288.002 6.002
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 150.003 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 119 118
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 14.430 29
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 93.929 −1.823
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.643 0
9 Övriga tillgångar 237.407 1.776
Summa tillgångar 1.186.672 6.412
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 627.902 −248
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 189.555 −2.546
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 189.468 −2.531
2.2 Inlåningsfacilitet 86 0
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 −15
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 201 3
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 58.492 8.316
5.1 Offentliga sektorn 49.903 8.330
5.2 Övriga skulder 8.589 −14
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 19.536 −395
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 190 33
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 17.756 940
8.1 Inlåning och övriga skulder 17.756 940
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.578 0
10 Övriga skulder 73.609 309
11 Värderegleringskonton 125.521 0
12 Eget kapital 68.332 0
Summa skulder 1.186.672 6.412

Kontakt för media