SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 22. juni 2007

26. juni 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 22. juni 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 45 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,3 mia. euro til 145,9 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 1,8 mia. euro til 93,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,2 mia. euro til 627,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 8,3 mia. euro til 49,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 6,1 mia. euro til 438 mia. euro. Tirsdag den 19. juni 2007 udløb en primær markedsoperation på 282 mia. euro, og en ny på 288 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2,5 mia. euro til 189,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 179.866 −45
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 143.414 −826
2.1 Tilgodehavender hos IMF 10.020 −33
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 133.394 −793
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 26.015 1.458
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.844 −277
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.844 −277
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 438.124 6.120
5.1 Primære markedsoperationer 288.002 6.002
5.2 Langfristede markedsoperationer 150.003 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 119 118
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 14.430 29
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 93.929 −1.823
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.643 0
9 Andre aktiver 237.407 1.776
Aktiver i alt 1.186.672 6.412
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 627.902 −248
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 189.555 −2.546
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 189.468 −2.531
2.2 Indlånsfacilitet 86 0
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1 −15
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 201 3
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 58.492 8.316
5.1 Offentlig forvaltning og service 49.903 8.330
5.2 Andre forpligtelser 8.589 −14
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 19.536 −395
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 190 33
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 17.756 940
8.1 Indlån og andre forpligtelser 17.756 940
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.578 0
10 Andre forpligtelser 73.609 309
11 Revalueringskonti 125.521 0
12 Kapital og reserver 68.332 0
Passiver i alt 1.186.672 6.412
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt