Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 22. červnu 2007

26. června 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 22. června 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 45 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,3 mld. EUR na 145,9 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) poklesl o 1,8 mld. EUR na 93,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,2 mld. EUR na 627,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 8,3 mld. EUR na 49,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 6,1 mld. EUR na 438 mld. EUR. V úterý 19. června 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 282 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 288 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne zůstala prakticky nevyužita), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (obdobně jako během minulého týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2,5 mld. EUR na 189,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 179 866 −45
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 143 414 −826
2.1 Pohledávky za MMF 10 020 −33
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 133 394 −793
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 015 1 458
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 844 −277
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 844 −277
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 438 124 6 120
5.1 Hlavní refinanční operace 288 002 6 002
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 150 003 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 119 118
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 14 430 29
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 93 929 −1 823
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 643 0
9 Ostatní aktiva 237 407 1 776
Aktiva celkem 1 186 672 6 412
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 627 902 −248
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 189 555 −2 546
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 189 468 −2 531
2.2 Vkladová facilita 86 0
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 −15
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 201 3
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 58 492 8 316
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 49 903 8 330
5.2 Ostatní závazky 8 589 −14
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 19 536 −395
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 190 33
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 17 756 940
8.1 Vklady a ostatní závazky 17 756 940
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 578 0
10 Ostatní pasiva 73 609 309
11 Účty přecenění 125 521 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 332 0
Pasiva celkem 1 186 672 6 412

Kontakty pro média