Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 22 czerwca 2007 r.

26 czerwca 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 22 czerwca 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 45 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,3 mld euro do poziomu 145,9 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) spadły o 1,8 mld euro do poziomu 93,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,2 mld euro do poziomu 627,9 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 8,3 mld euro do 49,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 6,1 mld euro do poziomu 438 mld euro. W czwartek, 19 czerwca 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 282 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 288 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu); wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (mniej więcej tyle samo, co w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 2,5 mld euro do poziomu 189,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 179.866 −45
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 143.414 −826
2.1 Należności od MFW 10.020 −33
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 133.394 −793
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 26.015 1.458
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.844 −277
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.844 −277
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 438.124 6.120
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 288.002 6.002
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 150.003 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 119 118
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 14.430 29
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 93.929 −1.823
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.643 0
9 Pozostałe aktywa 237.407 1.776
Aktywa razem 1.186.672 6.412
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 627.902 −248
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 189.555 −2.546
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 189.468 −2.531
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 86 0
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 −15
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 201 3
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 58.492 8.316
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 49.903 8.330
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.589 −14
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 19.536 −395
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 190 33
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 17.756 940
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 17.756 940
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.578 0
10 Pozostałe zobowiązania 73.609 309
11 Różnice z aktualizacji wyceny 125.521 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.332 0
Pasywa razem 1.186.672 6.412

Kontakt z mediami