Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 18 май 2007 г.

22 май 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 280 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 18 май 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от три централни банки от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) отбелязва увеличение с 0,8 млрд. EUR до 146,3 млрд. EUR.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на Еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), остават почти непроменени - 93,4 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) се увеличават с 1 млрд. EUR до 624,1 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 1,2 млрд. EUR до 41,2 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 5 млрд. EUR до 431 млрд. EUR. На 15 май 2007 г., вторник, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 276 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 281 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. EUR (при 0,1 млрд. EUR през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,2 млрд. EUR (при 0,1 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от Еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 3,7 млрд. EUR до 189,6 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 180 215 −280
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 142 286 −135
2.1 Вземания от МВФ 9 660 93
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 132 626 −228
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 569 −433
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 15 098 102
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 098 102
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 431 243 5 098
5.1 Основни операции по рефинансиране 281 000 4 999
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 149 999 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 244 99
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 13 782 −338
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 93 424 −30
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 657 1
9 Други активи 230 719 763
Общо активи 1 168 993 4 748
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 624 065 999
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 189 855 3 770
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 189 612 3 675
2.2 Депозитно улеснение 238 90
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 5 5
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 139 9
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 49 854 552
5.1 Сектор „Държавно управление“ 41 205 1 226
5.2 Други задължения 8 649 −674
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 20 106 622
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 159 −1
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 789 −1 362
8.1 Депозити, салда и други задължения 14 789 −1 362
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 578 0
10 Други задължения 70 598 159
11 Сметки за преоценка 125 521 0
12 Капитал и резерви 68 329 0
Общо пасиви 1 168 993 4 748

Данни за контакт за медиите