Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 18. mai 2007

22. mai 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

18. mail 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 280 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kolme keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,8 miljardi euro võrra 146,3 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht püsis peaaegu muutumatuna 93,4 miljardi euro tasemel. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1 miljardi euro võrra 624,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 1,2 miljardi euro võrra 41,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 5 miljardi euro võrra 431 miljardi euroni. Teisipäeval, 15. mail 2007 möödus 276 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 281 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 3,7 miljardi euro võrra 189,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 180 215 −280
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 142 286 −135
2.1 Nõuded RVFle 9 660 93
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 132 626 −228
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 24 569 −433
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 098 102
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 098 102
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 431 243 5 098
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 281 000 4 999
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 149 999 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 244 99
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 13 782 −338
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 93 424 −30
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 657 1
9 Muud varad 230 719 763
Varad kokku 1 168 993 4 748
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 624 065 999
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 189 855 3 770
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 189 612 3 675
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 238 90
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 5 5
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 139 9
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 49 854 552
5.1 Valitsussektor 41 205 1 226
5.2 Muud kohustused 8 649 −674
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 20 106 622
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 159 −1
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 14 789 −1 362
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 14 789 −1 362
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 578 0
10 Muud kohustused 70 598 159
11 Ümberhindluskontod 125 521 0
12 Kapital ja reservid 68 329 0
Kohustused kokku 1 168 993 4 748

Kontaktandmed