Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 18. maja 2007

22. maj 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 18. maja 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 280 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki so jo izvedle tri centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,8 milijarde EUR na 146,3 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 93,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1 milijardo EUR na 624,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 1,2 milijarde EUR na 41,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 5 milijard EUR na 431 milijard EUR. V torek, 15. maja 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 276 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 281 milijard EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa tudi 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 3,7 milijarde EUR na 189,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 180.215 −280
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 142.286 −135
2.1 Terjatve do MDS 9.660 93
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 132.626 −228
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.569 −433
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.098 102
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.098 102
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 431.243 5.098
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 281.000 4.999
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 149.999 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 244 99
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 13.782 −338
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 93.424 −30
8 Dolg širše države v EUR 37.657 1
9 Druga sredstva 230.719 763
Skupaj sredstva 1.168.993 4.748
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 624.065 999
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 189.855 3.770
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 189.612 3.675
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 238 90
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 5 5
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 139 9
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 49.854 552
5.1 Širša država 41.205 1.226
5.2 Druge obveznosti 8.649 −674
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 20.106 622
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 159 −1
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 14.789 −1.362
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 14.789 −1.362
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.578 0
10 Druge obveznosti 70.598 159
11 Računi prevrednotenja 125.521 0
12 Kapital in rezerve 68.329 0
Skupaj obveznosti 1.168.993 4.748

Stiki za medije