Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. gegužės 18 d.

2007 m. gegužės 22 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. gegužės 18 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 280 mln. eurų dėl trijų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 146,3 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) beveik nepakito ir yra 93,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 624,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 41,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5 mlrd. eurų – iki 431 mlrd. eurų. Antradienį, 2007 m. gegužės 15 d., baigėsi 276 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 281 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,7 mlrd. eurų – iki 189,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 180 215 −280
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 142 286 −135
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 660 93
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 132 626 −228
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 569 −433
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 098 102
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 098 102
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 431 243 5 098
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 281 000 4 999
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 149 999 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 244 99
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 13 782 −338
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 93 424 −30
8 Valdžios skola eurais 37 657 1
9 Kitas turtas 230 719 763
Visas turtas 1 168 993 4 748
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 624 065 999
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 189 855 3 770
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 189 612 3 675
2.2 Indėlių galimybė 238 90
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 5 5
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 139 9
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 49 854 552
5.1 Valdžiai 41 205 1 226
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 649 −674
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 20 106 622
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 159 −1
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 789 −1 362
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 14 789 −1 362
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 578 0
10 Kiti įsipareigojimai 70 598 159
11 Perkainojimo sąskaitos 125 521 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 329 0
Visi įsipareigojimai 1 168 993 4 748

Kontaktai žiniasklaidai